แสดงรายละเอียดข่าวเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประชุม 4th International Law Congress of Youth

เชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประชุม 4th International Law Congress of Youth - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประชุม 4th International Law Congress of Youth

ด้วย Faculty of Law, Maltepe University ประเทศสาธารณรัฐตุรกี จะจัดประชุม 4th International Law Congress of Youth ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559 ณ Marma Congress Centre นคร Istanbul สาธารณรัฐตุรกี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ระดมความคิดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ “ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship)” โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงที่ http://ilcy.maltepe.edu.tr

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ