แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Summer School Program at Ochnomizu University (หมดเขต 25 มีนาคม 2559)

ประชาสัมพันธ์ Summer School Program at Ochnomizu University (หมดเขต 25 มีนาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Summer School Program at Ochnomizu University (หมดเขต 25 มีนาคม 2559)

ด้วย Ochnomizu University (OU) ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์ Summer School Program ประจำปี 2016 ให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1.  Ochnomizu University Japanese summer program (11 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2559) กำหนดรับสมัคร 14 มีนาคม-8 เมษายน 2559 โดยต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N4-N2
2.  Ochnomizu University Summer program in English (16-29 กรกฎาคม 2559) กำหนดรับสมัคร 15เมษายน 2559

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง (OU จัดสรรทุนจำนวน 80000 เยน ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocha.ac.jp/intl/ocgl/others/summerprograms_eng.html และจัดทำใบสมัครเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเอกสารแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มายังงานวิเทศสัมพันธ์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ