แสดงรายละเอียดข่าวสถาบันครอบครัว เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙

สถาบันครอบครัว เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันครอบครัว เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญร่วมส่งผลงาน

"การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว"
ชิงเงินรางวัลผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว
และเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมส่งผลงานเข้าการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเห็นว่า ปัจจุบันมีผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์มากมาย ที่สมควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาครอบครัว จึงได้กำหนดให้มีการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานดังกล่าวและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการทำงานด้านครอบครัวทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาที่มีผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านครอบครัวต่อไป

หมดเขตส่งผลงานวิชาการภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสมัครการประกวดผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำหรับการส่งผลงานวิจัยทางไปรษณีย์ วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มมาตรการและกลไก กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เลขที่ ๕๓๙/๒ อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น ๒๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
หรือ ส่งทาง E-mail : thaifamilylife@hotmail.com
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๗

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : http://www.owf.go.th/wofa/home.php?mode=normal&mod=focus.detail&id=750

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ