แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ ตอน 801 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ ตอน 801 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ ตอน 801 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177495 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ ตอน 801 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

วัน จันทร์ ที่ 22 ก.พ. 59 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ