แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University ประจำปี 2016-17 (หมดเขต 16 มีนาคม 2559 และ 26 ตุลาคม 2559)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University ประจำปี 2016-17 (หมดเขต 16 มีนาคม 2559 และ 26 ตุลาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University ประจำปี 2016-17 (หมดเขต 16 มีนาคม 2559 และ 26 ตุลาคม 2559)

ด้วย Sophia University ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ ประจำปี 2016/17 ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ช่วงเวลา คือ

1.Autumn semester 2016: ช่วงเวลายื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2016
2.Spring semester 2017: ช่วงเวลายื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2016

โดย Sophia University จะเป็นฝ่ายคัดเลือกนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms และจัดทำเอกสารมายังงานวิเทศสัมพันธ์ผ่านคณะต้นสังกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ