แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University (หมดเขต 2 มีนาคม 2559)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University (หมดเขต 2 มีนาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hirosaki University (หมดเขต 2 มีนาคม 2559)

ด้วย Hirosaki University ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Exchange Program for Fall 2016 (ทุนส่วนตัว) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง สำหรับทุน JASSO ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งยืนยันจาก HU อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่นักศึกษาได้รับคัดเลือกและเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว นักศึกษาอาจมีสิทธิ์สมัครขอรับทุนดังกล่าว โดยผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าวสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hirosaki-u.ac.jp/kokusai/page/en/page1.html และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด ผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2559 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ