แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177443 กฎหมายราชการทางปกครอง ตอน 801 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศ ยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177443 กฎหมายราชการทางปกครอง ตอน 801 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177443 กฎหมายราชการทางปกครอง ตอน 801 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศ ยกเลิกการสอนชดเชย กระบวนวิชา 177443 กฎหมายราชการทางปกครอง ตอน 801 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน พุธ ที่ 17 ก.พ. 59 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ