แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเวลาเรียนกระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรม ตอน 801 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มเรียน 16.30 น.

ประกาศเวลาเรียนกระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรม ตอน 801 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มเรียน 16.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเวลาเรียนกระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรม ตอน 801 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มเรียน 16.30 น.

ประกาศเวลาเรียนกระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา ตอน 801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มเรียน 16.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ