แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001,801 ผศ.ดร.Alexandre Chitov

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001,801 ผศ.ดร.Alexandre Chitov - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001,801 ผศ.ดร.Alexandre Chitov

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001,801 ผศ.ดร.Alexandre Chitov

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 ก.พ. 59 เวลา 11.00-12.30 น. เดิมห้อง LB 1404

ย้ายไปเรียนห้อง LB 1402

หมายเหตุ เฉพาะวันที่ 11 ก.พ. 59

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ