แสดงรายละเอียดข่าวประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฎหมายเบื้องต้น สำหรับ นศ. ชั้นปี 1
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมหลัก จำนวน 2 ชั่วโมง ( ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง)
กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ