แสดงรายละเอียดข่าวขยายระยะเวลารับสมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ขยายระยะเวลารับสมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายระยะเวลารับสมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ขยายระยะเวลารับสมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

รับใบสมัครในระหว่าง วันที่ 8 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 และยื่นใบสมัครเป็นชุดพร้อมรูปแบบการประชาสัมพันธ์หาเสียงได้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เวลา 09.00 น.– 16.00 น. โดยคณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 กรณีมีผู้สมัครมากกว่า 1 ชุด คณะกรรมการเลือกตั้งจะกำหนดเลขหมายตามลำดับการส่งใบสมัครโดยจะกำหนดเป็นหมายเลขชุดผู้สมัครที่ 1,2 เป็นลำดับ หากชุดผู้สมัครยื่นสมัครพร้อมกัน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งดำเนินการจับฉลากกำหนดเลขหมาย ณ จุดยื่นใบสมัครพร้อมให้ผู้ยื่นใบสมัครส่งสื่อประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งมากับชุดใบสมัคร

-----------------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ