แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ด่วน รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของนักศึกษาที่ตกค้าง

ประกาศ ด่วน รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของนักศึกษาที่ตกค้าง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ด่วน รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของนักศึกษาที่ตกค้าง

ประกาศ ด่วน รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของนักศึกษาที่ตกค้าง

นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย หรือที่มีเกณฑ์ว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ให้มาดำเนินการรายงานตัวคาดว่าฯ หลังกำหนด โดยสำนักทะเบียนฯ จะเปิดระบบให้นักศึกษากรอกข้อมูลในวัน พฤหัสบดี ที่ 11 ก.พ. 59 และพิมพ์แบบฟอร์มคาดว่าฯ มายื่นชำระเงินที่หน่วยการเงิน สำนักทะเบียนฯ พร้อมถ่ายรูป ในวัน ศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 หากพ้นกำหนดเวลา สำนักทะเบียนฯ จะไม่อนุญาตให้รายงานตัวคาดว่าฯ โดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ