แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ย้ายเวลาเรียน กระบวนวิชา 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอน 801 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศ ย้ายเวลาเรียน กระบวนวิชา 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอน 801 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ย้ายเวลาเรียน กระบวนวิชา 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอน 801 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศ ย้ายเวลาเรียน กระบวนวิชา 177483 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตอน 801 อ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

จากเดิม วันเสาร์ ที่ 6,13 ก.พ. 59 เวลา 16.30-19.30 น. LB 1403

เปลี่ยนเป็น วันอาทิตย์ ที่ 7,14 ก.พ. 59 เวลา 12.00-15.00 น. LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ