แสดงรายละเอียดข่าวรับสัมครเข้า่รวมกิจกรรมบรรยายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่งเกี่ยวกับการอุทธรณ์ สำหรับ นศ. ปี 3

รับสัมครเข้า่รวมกิจกรรมบรรยายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่งเกี่ยวกับการอุทธรณ์ สำหรับ นศ. ปี 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสัมครเข้า่รวมกิจกรรมบรรยายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่งเกี่ยวกับการอุทธรณ์ สำหรับ นศ. ปี 3

ชื่อกิจกรรม บรรยายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่งเกี่ยวกับการอุทธรณ์ สำหรับ นศ. ปี 3
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเสริม จำนวน 3 ชั่วโมง
กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ