แสดงรายละเอียดข่าวรับสัมครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฎหมายเบื้องต้น

รับสัมครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฎหมายเบื้องต้น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสัมครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฎหมายเบื้องต้น

ชื่อกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฎหมายเบื้องต้น
ระเภทกิจกรรม กิจกรรมหลัก จำนวน 2 ชั่วโมง ( ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง)
กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่
  - คณะฯ ได้จัดกิจกรรมหลัก หมวดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยทางกฎหมายเบื้องต้น หัวข้อ การเรียนกฎหมายและการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย บรรยายโดยท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ