แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ด่วน แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องมาติดต่อขอสอบแก้อักษรลำดับขั้น I ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

ประกาศ ด่วน แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องมาติดต่อขอสอบแก้อักษรลำดับขั้น I ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ด่วน แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องมาติดต่อขอสอบแก้อักษรลำดับขั้น I ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

ประกาศ ด่วน แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องมาติดต่อขอสอบแก้อักษรลำดับขั้น I ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังไฟล์เอกสารแนบ กรุณามาดำเนินการขอสอบแก้อักษรลำดับขั้น I ให้เป็นอักษรลำดับขั้นสมบูรณ์ภายในวัน ศุกร์ ที่ 5 ก.พ. 59

หากนักศึกษาไม่มาติดต่อขอสอบแก้อักษรลำดับขั้น I ภายในกำหนด ทางงานบริการการศึกษาจะได้นำเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น I เป็นอักษรลำดับขั้น F หรือ U ตามเงื่อนไขของข้อบังคับฯ ต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ