แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ส่วนสมาชิกสังกัดคณะนิติศาสตร์)

เปิดรับสมัครสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ส่วนสมาชิกสังกัดคณะนิติศาสตร์) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ส่วนสมาชิกสังกัดคณะนิติศาสตร์)

เปิดรับสมัครสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ส่วนสมาชิกสังกัดคณะนิติศาสตร์).

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.ไม่ดำรงตำแหน่งในองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
4.ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2.เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ