แสดงรายละเอียดข่าวขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Tohoku University Summer Program 2016 (หมดเขต 17 กุมภาพันธ์ 2559)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Tohoku University Summer Program 2016 (หมดเขต 17 กุมภาพันธ์ 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Tohoku University Summer Program 2016 (หมดเขต 17 กุมภาพันธ์ 2559)

ด้วย Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Tohoku University Summer Program 2016 ใน 2 โครงการ คือ
1.  Tohoku University Science Program 2016 (TSSP2016) lหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.insc.tohoku.ac.jp/english/short/tssp
2.  Tohoku University Japanese Program 2016 (TUJP2016) การเรียนการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.insc.tohoku.ac.jp/english/short/tujp
มหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อนักศึกษาจำนวนไม่เกิน 2 ราย สำหรับโปรแกรม TSSP2016 และไม่เกิน 3 รายสำหรับโปรแกรม TUJP2016 กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ TU ได้กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการดังนี้
1.  มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.3 จาก 3.0 (เทียบเท่า 3.00 จาก 4.00)
2.  มีผลสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL iBT 70 หรือ PBT 520
และนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกอาจจะได้รับทุน JASSO จำนวน 80,000 เยน รายละเอียดดังแนบ

โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ