แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อและกำหนดการของผู้เข้ารับการทดสอบ EPTUS

ประกาศรายชื่อและกำหนดการของผู้เข้ารับการทดสอบ EPTUS - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อและกำหนดการของผู้เข้ารับการทดสอบ EPTUS

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ และได้ร่วมกับสถาบันภาษา กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test For Undergraduate Students: EPTUS) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ ขอประกาศรายชื่อ และกำหนดการ ของผู้เข้ารับการทดสอบ EPTUS โดยแบ่งเป็น 3 รอบ ตามระยะเวลาดังนี้
- รอบที่ 1 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น.
- รอบที่ 2 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น.
- รอบที่ 3 ระหว่างเวลา 15.30 - 17.30 น.

สถานที่จัดการทดสอบ EPTUS ณ ห้อง 114 ชั้น 1 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามที่ได้แจ้งไว้นี้ ให้เข้ารับการทดสอบ EPTUS ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ