แสดงรายละเอียดข่าว



DAAD เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องการศึกษาและการทำวิจัยใน

DAAD เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องการศึกษาและการทำวิจัยใน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

DAAD เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องการศึกษาและการทำวิจัยใน

ด้วย Dr.Georg Verweyen ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DADD กรุงเทพฯ จะเดินทางมาบรรยายเรื่องการศึกษาและการทำวิจัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30น. เป็นต้นไป ณ ห้อง HB6240 อาคาร HB 6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ