แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

รับสมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา  2559

รับสมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
ปีการศึกษา 2559

รับใบสมัครในระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2559 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 และยื่นใบสมัครเป็นชุดพร้อมรูปแบบการประชาสัมพันธ์หาเสียงได้ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เวลา 09.00 น.– 16.00 น. โดยคณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 กรณีมีผู้สมัครมากกว่า 1 ชุด คณะกรรมการเลือกตั้งจะกำหนดเลขหมายตามลำดับการส่งใบสมัครโดยจะกำหนดเป็นหมายเลขชุดผู้สมัครที่ 1,2 เป็นลำดับ หากชุดผู้สมัครยื่นสมัครพร้อมกัน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งดำเนินการจับฉลากกำหนดเลขหมาย ณ จุดยื่นใบสมัครพร้อมให้ผู้ยื่นใบสมัครส่งสื่อประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งมากับชุดใบสมัคร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ