แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินงานการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ “The 15th APSSA International Conference 2016”

แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินงานการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ “The 15th APSSA International Conference 2016” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินงานการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ “The 15th APSSA International Conference 2016”

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกีรยติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ “The 15th APSSA International Conference 2016” ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวตรงกับวันทางศาสนาอิสลาม (การถือศีลอดเดือนรอมฎอน)

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการดำเนินงานการประชุมดังกล่าว เป็นระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ