แสดงรายละเอียดข่าวประกาศวันยื่นคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาผ่านคณะเจ้าของกระบวนวิชา(แอดมือ) เป็นวันสุดท้าย

ประกาศวันยื่นคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาผ่านคณะเจ้าของกระบวนวิชา(แอดมือ) เป็นวันสุดท้าย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศวันยื่นคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาผ่านคณะเจ้าของกระบวนวิชา(แอดมือ) เป็นวันสุดท้าย

เนื่องจากวันนี้เป็นวันยื่นคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาผ่านคณะเจ้าของกระบวนวิชา(แอดมือ) เป็นวันสุดท้าย ขอให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชา ตอนเรียน ตารางสอบให้เรียบร้อย และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม - วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ