แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่ยื่นคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาที่คณะเจ้าของกระบวนวิชา(แอดมือ) กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง

ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาที่คณะเจ้าของกระบวนวิชา(แอดมือ) กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ    นักศึกษาที่ยื่นคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาที่คณะเจ้าของกระบวนวิชา(แอดมือ) กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง

ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาที่คณะเจ้าของกระบวนวิชา(แอดมือ) กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง คือ
1.กระบวนวิชาที่ขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอน
2.ตอนบรรยาย (Sections)
3.วันและเวลา
4.ห้องเรียน
หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อภาควิชาหรือคณะเจ้าของกระบวนวิชาโดยด่วน ภายในวันศุกร์ ที่ 15 ม.ค. 59 (ก่อนเวลา 16.00น.)

ในกรณีที่นักศึกษาต้องการยกเลิกการเพิ่ม/เปลี่ยนตอน กระบวนวิชาให้ติดต่อรับคืนเอกสารด้วยตนเองที่ภาควิชาหรือคณะเจ้าของกระบวนวิชา และให้ยกเลิกทางระบบอินเตอร์เน็ต

และหลังจากวันประกาศผลสรุปการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชา ภาควิชาหรือคณะเจ้าของกระบวนวิชาจะไม่รับผิดชอบผลการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน/เปลี่ยนตอนกระบวนวิชาที่ผิดพลาด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ