แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 ตอน 002 และกระบวนวิชา 177404 ตอน 001 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 ตอน 002 และกระบวนวิชา 177404 ตอน 001 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 ตอน 002 และกระบวนวิชา 177404 ตอน 001 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 ตอน 002 และกระบวนวิชา 177404 ตอน 001 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

วัน ศุกร์ ที่ 15 ม.ค. 59
177404-001 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1403
176100-002 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง ประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ