แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 2

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 2

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 2 รับนักศึกษา 24 คน
กิจกรรมเสริม จำนวน 24 ชั่วโมง ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่ 7 เชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ