แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเลื่อนเวลาสอน กระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรมสัญญา ตอน 801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศเลื่อนเวลาสอน กระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรมสัญญา ตอน 801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเลื่อนเวลาสอน กระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรมสัญญา ตอน 801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

ประกาศเลื่อนเวลาสอน กระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรมสัญญา ตอน 801 อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล

วัน อังคาร ที่ 12 ม.ค. 59 จากเดิมเริ่มสอนเวลา 16.30-19.30 น. ห้องประชุมใหญ่

เปลี่ยนเป็นเริ่มสอนเวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1404
และเวลา 16.00-19.30 น. ห้อง ประชุมใหญ่

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันที่ 12 ม.ค. 59

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ