แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะดูกระดาษคำตอบของการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2558

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะดูกระดาษคำตอบของการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะดูกระดาษคำตอบของการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2558

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะดูกระดาษคำตอบของการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2558 ทุกกระบวนวิชา (ยกเว้นวิชา 177330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1) ให้ยื่นใบคำขอทั่วไป ภายในวันศุกร์ ที่ 15 ม.ค.59 เวลา 16.00 น. ได้ที่งานบริการการศึกษา สำนักงานคณะ ชั้น 1

และจะนัดนักศึกษาดูกระดาษคำตอบเป็นกลุ่ม ตามกระบวนวิชา
ในการประกาศครั้งต่อไป

หมายเหตุ : ขอความกรุณานักศึกษากรอกแบบฟอร์มใบคำขอทั่วไป ให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลายเซนต์อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ