แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ “2016 International Workshop on Internationalization and Academic Exchange”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ “2016 International Workshop on Internationalization and Academic Exchange” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ “2016 International Workshop on Internationalization and Academic Exchange”

ด้วย ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Higher Education and Development : SEAMEO RIEHED) จะจัด การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ 2016 International Workshop on Internationalization and Academic Exchange ระหว่างวันที่ 23-25 กุมถาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอวานี เอทิเรียม ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับคณาจารย์และบุคลากรททางการศึกษาในด้านอุดมศึกษาระดับนานาชาติที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีวิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rihed.seameo.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ