แสดงรายละเอียดข่าวMaurer School of Law, Indiana University

Maurer School of Law, Indiana University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Maurer School of Law, Indiana University

ด้วย Maurer School of Law, Indiana University, US ได้มีเอกสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ หรือ www.law.indiana.edu

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ