แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ ตอน 001 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ ตอน 001 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ ตอน 001 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176100 กฎหมายกับโลกสมัยใหม่ ตอน 001 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

วัน จันทร์ ที่ 4 ม.ค. 59 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง ประชุมใหญ่

และจะเริ่มสอน วัน พฤหัสบดี ที่ 7 ม.ค. 59

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ