แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177443 ตอน 001 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177443 ตอน 001 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177443 ตอน 001 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177443 กฎหมายปกครอง ตอน 001 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน จันทร์ ที่ 4 ม.ค. 59 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1403

และจะเริ่มสอน วัน พฤหัสบดี ที่ 7 ม.ค. 59

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ