แสดงรายละเอียดข่าวหลักสูตรภาคฤดูร้อนของ University of Vienna

หลักสูตรภาคฤดูร้อนของ University of Vienna - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรภาคฤดูร้อนของ University of Vienna

ด้วย University of Vienna ประเทศสาธารณรัฐออสเตรเลีย ได้มีเอกสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาในหลักสูตรภาคฤดูร้อน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2559 เป็นหลักสูตรทางด้านยุโรปศึกษา รัฐศาสตร์ กฎหมาย (ได้แก่ กฎหมายอนุญาโตตุลาการ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายยุโรป กฎหมายเปรียบเทียบ) เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษาสหวิทยาการ และภาษาเยอรมัน โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://shs.univie.ac.at หรือ ติดต่อได้โดยตรงที่ Email: sommerhochschule@univie.ac.at

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ