แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “The 2nd Multidisciplinary Research and Innovation for Globally Sustainable Development (MRIGSD) in Thailand” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี โดยผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถส่งผลงานทางวิชาการที่จะนำเสนอในการประชุมได้ภายในวันที่ 12 มกราคม 2559 สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vru.ac.th และส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะนำเสนอในการประชุมได้ที่ Email: meenajoy83@gmail.com ตามรายละเอียดดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ