แสดงรายละเอียดข่าวInvitation for Joining CommTECH Camp Insight 2016 at ITS, Surabaya, Indonesia (หมดเขต 21 ธันวาคม 2558)

Invitation for Joining CommTECH Camp Insight 2016 at ITS, Surabaya, Indonesia (หมดเขต 21 ธันวาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Invitation for Joining CommTECH Camp Insight 2016 at ITS, Surabaya, Indonesia (หมดเขต 21 ธันวาคม 2558)

ด้วย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Indonesia กำหนดจัด CommTECH Camp Insight 2016 ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเข้าใจในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและเทคโนโลยีในประเทศอินโดนีเซีย และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน ภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจ เรื่อง “Solving Local Problems with Global Knowledge” โดยจัดฝึกอบรมใน 3 หลักสูตรหลัก ประกอบด้วย

1.  Sub Course A: Community-based-Sanitation in Urban and Rural Areas
2.  Sub Course B: Sustainable Development in Developing Countries
3.  Sub Course C: Emerging IT

โดยเปิดรับนักศึกษา บุคลากร อาจารย์จากทุกสาขา เข้าร่วมโครงการฯ มีค่าลงทะเบียนจำนวน 1600 เหรียญสหรัฐ (ค่าที่พัก ค่าอาหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://international.its.ac.id/commtech-insight-2016/ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดแจ้งชื่อ พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ