แสดงรายละเอียดข่าวตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (ภาคปกติ)

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (ภาคปกติ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (ภาคปกติ)

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม 2553 - 3 สิงหาคม 2553 เป็น ช่วงสอบกลางภาคเรียน คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการสอบกลางภาครายละเอียดดังไฟล์ที่เกี่ยวข้องแนบท้าย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ