แสดงรายละเอียดข่าวเชิญผู้สนใจสมัครประกวดดนตรีนานาชาติ

เชิญผู้สนใจสมัครประกวดดนตรีนานาชาติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญผู้สนใจสมัครประกวดดนตรีนานาชาติ

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แจ้งประกวดดนตรีนานาชาติในประเภท เบส พิณ คณะดนตรีประเภทเครื่องสายสี่ชนิด และเครื่องดนตรีประเภทเป่า (65th ARD International Music Competition 2016) ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 16 กันยายน 2559 ณ นครมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยผู้สมัครต้องเป็นนักดนตรีระดับเยาวชน อายุระหว่าง 16-28 ปี ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ard-musikwettbewerb.de

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ