แสดงรายละเอียดข่าวCall for Japanese Company Internship Program Spring 2016 (หมดเขต วันที่ 1 ธันวาคม 2558)

Call for Japanese Company Internship Program Spring 2016 (หมดเขต วันที่ 1 ธันวาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Call for Japanese Company Internship Program Spring 2016 (หมดเขต วันที่ 1 ธันวาคม 2558)

ด้วย University of Ryukyus (UR) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ Japanese Company Internship Program ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-  2 สัปดาห์แรก Internship I อบรมธุรกิจ นักศึกษาจะได้เรียนการอ่าน การเขียน และสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในด้านธุรกิจ ด้านการประชุม และมารยาทเชิงธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมของบริษัทญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่นต่อไป
-  2 สัปดาห์ถัดมา Internship II ฝึกงานกับบริษัทต่างๆใน Okinawa ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการและความถนัดของนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกงาน ภายหลักการฝึกงานจะมีการเปิดโอกาสซักถามหรือหารือถึงปัญหาที่พบระหว่างการฝึกงาน

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าพาหนะเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง โดย UR จะจัดที่พักให้กับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโรงการ โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับทุน JASSO จำนวน 160,000 เยน (แบ่งจ่าย 2 ครั้ง) กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.r-center.u-ryukyu.ac.jp/informations/detail/155

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ