แสดงรายละเอียดข่าวประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กระบวนวิชา 179402 และ 179403

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กระบวนวิชา 179402 และ 179403 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กระบวนวิชา 179402 และ 179403

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กระบวนวิชา 179402 FOREIGN LEGAL COMMUNICATION ตอน001และ 801 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 15.30 - 18.30 น. ห้อง LB 1403 และกระบวนวิชา 179403 FOREIGN LEGAL WRITING วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00-11.00 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ