แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177452 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 801

ประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177452 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177452 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 801

ประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177452 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 801

วันอังคาร ที่ 24 พ.ย. 58 เวลา 13.00-15.30 น. ห้อง LB1201
และวันพุธ ที่ 25 พ.ย. 58 เวลา 13.00-15.30 น. ห้อง LB 1403

ผู้สอนอาจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ