แสดงรายละเอียดข่าวประกาศห้องเรียน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 801

ประกาศห้องเรียน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศห้องเรียน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 801

ประกาศห้องเรียน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 801 อ.ไพสิฐ

วัน อังคาร ที่ 17 พ.ย. 58 เวลา 15.00-18.00 น. ห้องเรียน LB 1402 คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ