แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชานักศึกษาภาคพิเศษที่จะต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศกระบวนวิชานักศึกษาภาคพิเศษที่จะต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชานักศึกษาภาคพิเศษที่จะต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศกระบวนวิชานักศึกษาภาคพิเศษที่จะต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว
และกระบวนวิชาที่ยังไม่มีในระบบลงทะเบียนให้นักศึกษาลงทะเบียน เพิ่ม-เปลี่ยนตอนทาง Internet วันที่ 3- 10 มกราคม 2559 ดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 58
1. กระบวนวิชา 001102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)
2. กระบวนวิชา 206100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (ภาคพิเศษ)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 57
1. กระบวนวิชา 001224 ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 56
1. กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน 001,801 อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
2. กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ตอน 801 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
1. 177401 ประวัติศาสตร์กฎหมายต่างประเทศ ตอน 001,801 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
2. 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 001,801 อ.ดร.Alexandre Chitov
3. 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 001,801 อ.ดร.Alexandre Chitov
4. 177471 กฎหมายกับสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอน 001,801 อ.ดร.นัทมน คงเจริญ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ