แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 801

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 801

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 801
อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน จันทร์ ที่ 16 พ.ย. 58 เวลา 16.30-19.30 น. ห้องประชุมใหญ่

และวัน อังคาร ที่ 17 พ.ย. 58 เวลา 16.30-19.30 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ