แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งผลการนำเสนอโครงการ SO-U-L GOOd ปี2

แจ้งผลการนำเสนอโครงการ SO-U-L GOOd ปี2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งผลการนำเสนอโครงการ SO-U-L GOOd ปี2

ตามที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัด โครงการ SO-U-L GOOd ปี2 โดยได้จัดให้มีการนำเสนอโครงการตามที่นักศึกษามีความสนใจและมีผู้นำเสนอโครงการ 2 กลุ่ม ซึ่งคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะดังไฟล์ประกอบ ขอให้นักศึกษาได้ปรับปรุงโครงการตามความเหมาะสมและโปรดส่งโครงการที่แก้ไขแล้วภายในวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2558 ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจะได้ดำเนินการจัดทำเรื่องอนุมัติจัดกิจกรรมต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ