แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 801 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 801 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 801 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 801 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน พุธ ที่ 11 พ.ย. 58 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ