แสดงรายละเอียดข่าวExchange program at University of Brunei Darussalam (30 เมษายน 2559)

Exchange program at University of Brunei Darussalam (30 เมษายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exchange program at University of Brunei Darussalam (30 เมษายน 2559)

ด้วย University of Brunei Darussalam ประเทศบรูไน แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2016 ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2016 กำหนดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2559 นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

นักศึกษาอาจสมัครเข้าร่วมโครงการ ณ UBD ผ่านโครงการ AUN-ACTS ที่วิทยาลัยนานาชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ในกรณีนี้นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และอาจจะได้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโรงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2559 และในกรณีที่นักศึกษาไม่มีผลทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สถาบันภาษา เพื่อจะได้นำผลการทดสอบภาษาอังกฤษประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ubd.edu.bn

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ