แสดงรายละเอียดข่าวประกาศห้องเรียน สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว อ.อัษฎายุทธ ห้อง LB 1401

ประกาศห้องเรียน สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว อ.อัษฎายุทธ ห้อง LB 1401 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศห้องเรียน สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว อ.อัษฎายุทธ ห้อง LB 1401

ประกาศห้องเรียน สอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว อ.อัษฎายุทธ ห้อง LB 1401 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ