แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งนักศึกษาที่ลงกระบวนวิชา 177405และ177494 ของ รองศาสตราจารย์ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

แจ้งนักศึกษาที่ลงกระบวนวิชา 177405และ177494 ของ รองศาสตราจารย์ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งนักศึกษาที่ลงกระบวนวิชา 177405และ177494 ของ รองศาสตราจารย์ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

แจ้งนักศึกษาที่ลงกระบวนวิชา 177405และ177494 ของ รองศาสตราจารย์ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ให้นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เรื่อง สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อฝันที่ใฝ่หา

ในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.30 น.

ปล.นักศึกษาต้องเข้าร่วมทุกคนเนื่องจากมีการลงลายมือชื่อ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ