แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ตอน 001 และวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาฯ ตอน 001 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ตอน 001 และวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาฯ ตอน 001 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ตอน 001 และวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาฯ ตอน 001  ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ตอน 001 และวิชา 177494 การสืบสวน-สอบสวนคดีอาญาฯ ตอน 001 ผู้สอน รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

วัน ศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558
และให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 2 กระบวนวิชาดังกล่าวมาฟังบรรยาย
ในโครงการ"สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อฝันที่ใฝ่หา"บรรยายโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ตั้งแต่เวลา 14.15-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มช.

หมายเหตุ มีการลงทะเบียนเช็คชื่อหน้าห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ