แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ FEALAC University Discovery Year (FUDY) (15 พฤศจิกายน 2558)

โครงการ FEALAC University Discovery Year (FUDY) (15 พฤศจิกายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ FEALAC University Discovery Year (FUDY) (15 พฤศจิกายน 2558)

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนดารุสซาลาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม จะจัดโครงการ FEALAC University Discovery Year (FUDY) ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาจากเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกามีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมระหว่างกัน ผ่านการศึกษาระยะสั้นในมหาวิทยาลัยของแต่ละภูมิภาค (Study abroad program)

โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารที่ใช้ในสมัครไปยังมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ubd.edu.bn หรือ office.gr@ubd.edu.bn ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ